GHP

GHP (ang. Good Hygienic Practice) – Dobra Praktyka Higieniczna.

Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.

System ten obejmuje:
• założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych
• dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego
• procedurę mycia, dezynfekcji , konserwacji maszyn i urządzeń
• zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
• stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych
• szkolenie i higienę osobistą pracowników

Wdrażanie zasad GHP w zakładach produkcji żywności nie jest już kwestią dobrowolności lecz konieczności. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa żywnościowego z prawem UE(dyrektywa 93/43 EEC) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania przepisów w sprawie warunków sanitarnych, oraz zasad przestrzegania higieny w produkcji i obrocie środkami spożywczymi – GHP.