IPM

Zintegrowane zabezpieczanie, zapobieganie i zwalczanie ( Integrated Pest Management-IPM)

Zwalczanie owadów- szkodników roślin (IPM)

Stosujemy zintegrowane metody zwalczania szkodników (IPM-Integrated Pests Management). Zasadą podstawową wg IPM jest zapobieganie i profilaktyka, czyli maksymalne utrudnianie lub uniemożliwianie migracji gryzoni na terenie Zakładu lub do wnątrza pomieszczeń budynku na terenie Zakładu jak również stworzenie takich warunków, aby wewnątrz nie znalazły kryjówek i miejsc do rozrodu. Walka z gryzoniami powinna być uregulowana stosownymi przepisami o zachowaniu porządku i czystości. Takie przepisy pozwoliłyby nałożyć na właścicieli obiektów lub posesji obowiązek wykonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni powinno, więc być obowiązkowe.