506-345-300 info@ddd-lublin.pl

Monitorowanie obecności szkodników na podstawie systemu zabezpieczeń HACCP, GHP,GMP i IPM Lublin

DDD Lublin

Monitorowanie obecności szkodników na podstawie systemu zabezpieczeń HACCP, GHP,GMP i IPM Lublin

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points)

Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli, który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

System ten został opracowany w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce HACCP został wprowadzony wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004. System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 • Przeprowadzenie analizy zagrożeń. (identyfikujemy i oceniamy zagrożenie)
 • Określenie krytycznych punktów kontroli, celem jego zwalczania
 • Ustalenie wartości krytycznych
 • Ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych. (montaż i oznakowanie pułapek),
 • Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli. (Zakładamy limity)
 • Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu. (Wymiana preparatów i pułapek
 • Opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do działań wynikających z zasad systemu.


Zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.

Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami rozpoczyna się od tzw. „Inspekcji Zerowej” obiektu. Nasz pracownik podczas wizyty dokona gruntownej oceny całego obiektu pod względem bytowania i ryzyka przenikania szkodników na teren zakładu, w tym: wszystkich pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych oraz wokół zakładu. Wszystkie spostrzeżenia zostaną zapisane w raporcie z inspekcji zakładu, a uwagi dotyczące ewentualnych nieprawidłowości na liście działań korygujących. Oczywiście inspekcja „zerowa” Państwa Zakładu jest bezpłatna.

Do prawidłowej kontroli i monitorowania aktywności szkodników , niezbędne są urządzenia rejestrujące tzw. „stacje deratyzacyjne” , które zostają rozmieszczone na terenie zakładu zgodnie z „Programem Zwalczania Szkodników” . „Program Zwalczania Szkodników” przedstawia opisane procedury, których systematyczne stosowanie pozwoli na zabezpieczenia terenu i budynków Państwa zakładu przed:

 • owadami biegającymi
 • owadami latającymi
 • szkodnikami magazynowymi
 • gryzoniami
 • ptakami
 • innymi szkodnikami


Celem „Programu zwalczania szkodników” jest określenie zasad wdrożenia szeroko rozumianych działań profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Zakładu oraz do zasiedlenia budynków, a także stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach Zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać.

Urządzenia monitorujące aktywność szkodników:

 • stacje deratyzacyjne
 • stacje monitorujące aktywność owadów biegających
 • stacje monitorujące aktywność owadów latających
 • lampy owadobójcze


Poprawne działanie systemu zwalczania szkodników wymaga stałej kontroli . Zamontowane urządzenia monitorujące w przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów krytycznych, pokazują nam jakie mamy zastosować działania korygujące. Wszystkie szczegóły dotyczące zabezpieczeń oraz, czasów przeglądu urządzeń monitorujących zostają uzgodnione między stronami indywidualnie.

GHP (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna.

Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.

System ten obejmuje:
• założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych
• dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego
• procedurę mycia, dezynfekcji , konserwacji maszyn i urządzeń
• zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
• stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych
• szkolenie i higienę osobistą pracowników

Wdrażanie zasad GHP w zakładach produkcji żywności nie jest już kwestią dobrowolności lecz konieczności. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa żywnościowego z prawem UE(dyrektywa 93/43 EEC) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania przepisów w sprawie warunków sanitarnych, oraz zasad przestrzegania higieny w produkcji i obrocie środkami spożywczymi – GHP.

GMP (ang. Good Manufacturing Practice)

Dobra praktyka produkcyjna – działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem; ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

GMP stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. „Kodeksów GMP” lub „Kodeksów Praktyki”, w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

• lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
• budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
• maszyn i urządzeń,
• procesu produkcji,
• pomieszczeń socjalnych,
• mycia i dezynfekcji,
• magazynowania i dystrybucji,
• higieny personelu

Zintegrowane zabezpieczanie, zapobieganie i zwalczanie ( Integrated Pest Management-IPM)

Zwalczanie owadów- szkodników roślin (IPM)

Stosujemy zintegrowane metody zwalczania szkodników (IPM-Integrated Pests Management). Zasadą podstawową wg IPM jest zapobieganie i profilaktyka, czyli maksymalne utrudnianie lub uniemożliwianie migracji gryzoni na terenie Zakładu lub do wnątrza pomieszczeń budynku na terenie Zakładu jak również stworzenie takich warunków, aby wewnątrz nie znalazły kryjówek i miejsc do rozrodu. Walka z gryzoniami powinna być uregulowana stosownymi przepisami o zachowaniu porządku i czystości. Takie przepisy pozwoliłyby nałożyć na właścicieli obiektów lub posesji obowiązek wykonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni powinno, więc być obowiązkowe.

Szkodnikom wstęp wzbroniony!

Zapewniamy doskonałą obsługę w konkurencyjnych cenach. Dzięki szerokiej gamie usług i skupieniu się na zadowoleniu klienta, jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony, że nas wybrałeś!

Zadzwoń i uzyskaj pomoc

506 345 300

DDD Lublin

 • Wybieramy metody najmniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi
 • Doradzamy w zakresie metod zwalczania szkodników
 • Gwarantujemy trwałe rozwiązanie problemu
 • Wykonujemy usługi przez wykwalifikowaną, dobrze przeszkoloną kadrę
 • Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta

Lat Doświadczenia

Zadowolonych Klientów